Zahraniční výjezdy   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

O nás

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky vznikla sloučením dvou původně samostatných škol (ZŠ Brána jazyků a ZŠ Uhelný trh) dne 1. 7. 2013. Škola navazuje na tradice a kvalitu obou původních škol. Naším cílem je nadále rozvíjet schopnosti a nadání našich žáků, vytvářet partnerské prostředí pro žáky, jejich rodiče a učitelský sbor.

Škola působí ve dvou budovách na území Prahy 1 – v ulici Vojtěšská 13 (1.- 4.ročník)

a na Uhelném trhu 4 (3.- 9.ročník)

Jsme fakultní školou s rozšířeným vyučováním jazyků a matematiky.

V matematické části školy nabízíme od 6. ročníku rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů (žáci mají zvýšenou týdenní dotaci v předmětech matematika, informační a komunikační technologie a fyzika). S výukou cizích jazyků začínají žáci ve 3. třídě s týdenní časovou dotací 5 vyučovacích hodin, od 6. ročníku 4 vyučovací hodiny a od 7. ročníku žáci přibírají druhý cizí jazyk s týdenní časovou dotací 2 hodiny.

V jazykové části se žáci učí od 3. ročníku první cizí jazyk s týdenní dotací 5 vyučovacích hodin a v 5. ročníku žáci přibírají druhý cizí jazyk s týdenní dotací 2 vyučovací hodiny. Na druhém stupni učíme každý cizí jazyk 4 hodiny týdně. Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny. Výuka cizích jazyků je podporována výměnnými zahraničními zájezdy.

Umožňujeme žákům mimořádně nadaným (například i vrcholovým sportovcům nebo nadaným umělcům) a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami studium podle individuálních vzdělávacích plánů.

Žákům nabízíme velké množství mimoškolních aktivit, které se konají v budovách školy.

Všechny učebny školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

V obou školních budovách vaří školní jídelna.

Obě budovy jsou výborně dopravně dostupné.

Každá třída vyjíždí alespoň 1x ročně na školu v přírodě. Nově vytvořené 3. a 6. třídy jezdí na podporu stmelení třídy na začátku školního roku na adaptační kurz. Pro žáky 8. tříd je organizován lyžařský výcvik.

Žáci se účastní řady soutěží a olympiád, ve kterých si vedou velmi dobře.

O přestávkách je žákům k dispozici stolní tenis a stolní fotbálek.

Žáci mají možnost složit MALOU MATURITU z MATEMATIKY a z FYZIKY.

Pro cizince otvíráme kroužek SEZNAMME SE S ČEŠTINOU.

Žáci školy mají možnost pracovat v keramické dílně.

Žáci v obou budovách vydávají školní časopis.

Ve vestibulu budovy na Uhelném trhu je každoročně umístěna umělecké dílo některého z předních českých umělců.

Škola pořádá v průběhu školního roku několik akcí (Vánoční trhy,..), z jejichž výtěžku přispívá na vzdělávání indického chlapce.

Rovněž jsme adoptivními rodiči nosála červeného v Pražské ZOO.

Celkové prostředí ve škole jsme zaměřili na kultivaci života žáků. V obou budovách školy klademe důraz na vstřícnou, otevřenou, zkrátka rodinnou atmosféru.

Rodiče našich žáků založili nadační fond Brána jazyků pootevřená s číslem účtu 1932633339/0800, kam přicházejí sponzorské dary našich příznivců, převážně z řad rodičů. Tento fond slouží především k podpoře a zkvalitnění výuky (např. podpora výměnných zájezdů). Všem sponzorům jsme za peněžité i věcné dary vděčni a informujeme je, co za získané peníze pořídíme.