Nástěnka

 • 20. 10. 2014

 • 17. 10. 2014

  Zpráva z Anglie:

  Děti si už našly kamarády, škola se jim moc
  líbí. Každý den jezdíme na výlety. Předvčírem jsme jeli na pozorování tulenů,
  včera na celodenní výlet do hlavního města hrabství Norwich.
  Dnes máme školu do 15.15 a hned poté vyrazíme na cestu domů.

 • 13. 10. 2014

  Sledujte fotky ze Saint Germain...a radujte se s námi

  jméno: saintgermain

  heslo uživatele: branajazyku

 • 13. 10. 2014

  Žáci dorazili do Anglie v pořádku!

Úvod

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky vznikla sloučením dvou původně samostatných škol (ZŠ Brána jazyků a ZŠ Uhelný trh) dne 1. 7. 2013. Škola navazuje na tradice a kvalitu obou původních škol. Naším cílem je nadále rozvíjet schopnosti a nadání našich žáků, vytvářet partnerské prostředí pro žáky, jejich rodiče a učitelský sbor. 

Škola působí ve dvou budovách na území Prahy 1 – v ulici Vojtěšská 13 (1.- 5.ročník) a na Uhelném trhu 4 (1.- 9.ročník).

Jsme fakultní školou s rozšířeným vyučováním jazyků a matematiky.

V matematické části školy nabízíme od 6. ročníku rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů (žáci mají zvýšenou týdenní dotaci v předmětech matematika, informační a komunikační technologie a fyzika). S výukou cizích jazyků začínají žáci ve 3. třídě s týdenní časovou dotací 3 vyučovacích hodin, od 7. ročníku žáci přibírají druhý cizí jazyk s týdenní časovou dotací 2 hodiny.

V jazykové části se žáci učí od 3. ročníku první cizí jazyk s týdenní dotací 5 vyučovacích hodin a v 6. ročníku žáci přibírají druhý cizí jazyk. Na druhém stupni učíme každý cizí jazyk 4 hodiny týdně. Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny. Výuka cizích jazyků je podporována výměnnými zahraničními zájezdy.

Umožňujeme žákům mimořádně nadaným (například i vrcholovým sportovcům nebo nadaným umělcům) a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami studium podle individuálních vzdělávacích plánů.

Žákům nabízíme velké množství mimoškolních aktivit, které se konají v budovách školy.

Všechny učebny školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. 

V obou školních budovách vaří školní jídelna.

Obě budovy jsou výborně dopravně dostupné.

Každá třída vyjíždí alespoň 1x ročně na školu v přírodě. Nově vytvořené 3. a 6. třídy jezdí na podporu stmelení třídy na začátku školního roku na adaptační kurz. Pro žáky 8. tříd je organizován lyžařský výcvik.

Žáci se účastní řady soutěží a olympiád, ve kterých si vedou velmi dobře.

O přestávkách je žákům k dispozici stolní tenis a stolní fotbálek.

Žáci mají možnost složit MALOU MATURITU z MATEMATIKY a z FYZIKY.

Pro cizince otvíráme kroužek SEZNAMME SE S ČEŠTINOU.

Žáci školy mají možnost pracovat v keramické dílně.

Žáci v obou budovách vydávají školní časopis.

Ve vestibulu budovy na Uhelném trhu je každoročně umístěna socha některého z předních českých umělců. 

Škola pořádá v průběhu školního roku několik akcí (Vánoční trhy,..), z jejichž výtěžku přispívá na vzdělávání indického chlapce.

Rovněž jsme adoptivními rodiči nosála červeného v Pražské ZOO.

Celkové prostředí ve škole jsme zaměřili na kultivaci života žáků. V obou budovách školy klademe důraz na vstřícnou, otevřenou, zkrátka rodinnou atmosféru.

Pro školní rok 2014/2015 přijímáme žáky do 1., 3., 6. a 8. ročníku.

Rodiče našich žáků založili nadační fond Brána jazyků pootevřená s číslem účtu 1932633339/0800, kam přicházejí sponzorské dary našich příznivců, převážně z řad rodičů. Tento fond slouží především k podpoře a zkvalitnění výuky (např. podpora výměnných zájezdů). Všem sponzorům jsme za peněžité i věcné dary vděčni a informujeme je, co za získané peníze pořídíme.   

Napište nám

Image CAPTCHA
Opište znaky z obrázku.